Lars Haakon Søraas, du bommer

27. november 2013 11:27

28 0

Lars Haakon Søraas, du bommer

Lars Haakons «ytring» tyder på at han ikke oppfatter min argumentasjon rundt Oljefondets mandat som går på sammenhengen mellom aktiv forvaltning og aktivt eierskap. Dette virker merkelig, for hans bakgrunn fra Kistefos Venture Capital burde tilsi at han er meget klar over dette. Det ser derfor ut til å være behov for å forklare indeksforvaltning, aktiv forvaltning og aktivt eierskap nærmere.

Indeksforvaltning innebærer at man passivt fordeler investeringene utover i samsvar med sammensetningen i en valgt indeks. Det man da egentlig gjør, er å overlate porteføljesammensetningen til en indekskonstruktør som hverken har interesse eller ansvar for investeringenes resultat. Hvor ansvarlig er det? Eller for å sette det på spissen. Mener virkelig Lars Haakon at det er ansvarlig forvaltning ukritisk å kaste penger etter en forgjeldet stat som Hellas, bare fordi gresk statsgjeld måtte utgjøre en del av en indeks?

Aktiv forvaltning innebærer å ta ansvar for investeringene selv, i stedet for å la en indekskonstruktør drive aktiv forvaltning for deg. Det er også et spørsmål om hvor god avkastning indeksen gir sammenlignet med et bredere investeringsunivers. Alle som har praktisk erfaring fra verdipapirmarkedet har sett at når det gjøres endringer i indekssammensetningen, så tenderer aksjer som skal inn i indeksen å gå opp i forkant, mens aksjer som skal ut går ned før indeksendringen inntrer. Resultatet er at aksjer som er med i populære indekser tenderer til å være høyere priset og dermed gi lavere avkastning. Her ligger en kilde til gevinst for aktive forvaltere.

Et annet perspektiv går på kapitalmarkedets funksjon. Kapitalmarkedets viktigste oppgave er å fordele kapital til lønnsomme prosjekter. Til dette kreves aktiv forvaltning. Noen må faktisk vurdere hva som er de beste investeringene, om en låntaker er kredittverdig, og hvilke selskaper som skal få kapital fra investorene. Dette er i siste instans en viktig forutsetning for økonomisk vekst og velferd. Aktiv forvaltning er derfor utøvelse av samfunnsansvar. Aktiv forvaltning bidrar til å bake samfunnskaken større. Som stor investor, bør Oljefondet påta seg dette samfunnsansvaret.

Aktivt eierskap dreier seg gjerne om to forhold: Det ene er at eiere kan bidra positivt gjennom sin kompetanse til styring og utvikling av selskapers verdier. Da bakes kaken større. Det andre er at aktivt eierskap ofte kreves for å ivareta eierens økonomiske interesser, både i forhold til selskapets ledelse og andre aksjonærer. Man må passe på at man får sin rettmessige del av kaken. Dette skjer mest effektivt når man har eierandeler av en viss størrelse og kan agere fritt i forhold til kjøp eller salg. Derfor blir utøvelse av aktivt eierskap langt vanskeligere for indeksforvaltere.

Det kan synes som Lars Haakon har låst seg fast i modellene fra porteføljeteoriens barndompå 1950-tallet, som forutsetter at finansmarkedene fungerer perfekt. Så enkel er ikke verden. I virkeligheten finnes betydelige mangler, der prinsipal-agentproblematikker blant de viktigste. Aktiv forvaltning og aktivt eierskap bidrar til å oppveie for slike problemer.

Så til faktafeil. Det er ikke riktig at Sissener AS avvikler et fond etter begredelige resultater. Investeringsselskapet Sissener Energy ASA var fra starten av planlagt avviklet etter tre år uavhengig av investeringsresultater. Hadde Lars Haakon gjort hjemmeleksen sin, ville han også sett at Sissener Energy har slått referanseindeksen Bloomberg World Energy Index med 7 prosentpoeng.

Kilde: e24.no

Til kategori siden

Loading...