Spleiselag berger Songa Offshore

25. november 2013 20:31

34 0

Frederik Mohn leder spleiselaget i Songa.

Riggselskapet Songa Offshore skal styrke balansen gjennom en serie tiltak. Både Statoil, långiverne og aksjonærene blir bedt om å delta i et finansielt spleiselag for å sikre selskapet et trygt økonomisk fundament for å ferdigstille byggingen av fire halvt nedsenkbare borerigger som er sikret lange kontrakter med Statoil. Samtidig øker Frederik W. Mohn sin eierandel i selskapet fra under 30 til 50,1 prosent.

Administrerende direktør Bjørnar Iversen betegner pakken som en totalfinansiering for riggselskapet, som i dag sliter med en svak balanse og som risikerer å havne i brudd med bestemmelser i låneavtalen med obligasjonseierne ved årsskiftet.

-Dette er en krevende prosess, men alle aksjonærene skal kunne delta på like vilkår og bli med på den videre utviklingen i selskapet, sier Iversen.

Løsningen inkluderer økte rater fra Statoil for de fire nye boreriggene, forlenget løpetid og redusert rente på obligasjonslånet, ett års forlengelse og reduserte avdrag på banklånet og tilførsel av inntil 275 millioner dollar (1670 millioner kroner) i ny egenkapital. I tillegg legges det ut et konvertibelt obligasjonslån på 150 millioner dollar.

Kapitalutvidelsen skal gjennomføres til kurs 2,50 kroner, halvparten av sluttkursen for Songa Offshore-aksjen på Oslo Børs fredag. De nye aksjene vil utgfjøre 75 prosent av kapitalen i selskapet. Emisjonen er garantert fulltegnet av et konsortium der blant andre storaksjonæren Frederik W. Mohns selskap Perestroika, Christen Sveaas og aksjefondet Fondsfinans Spar deltar. Frederik Mohn eier i dag i underkant av 30 prosent av aksjene i Songa Offshore. Han vil som en del av refinansieringen øke sitt eierskap til 50,1 prosent og utløser dermed også et pliktig oppkjøpstilbud. Skipsreder Arne Blystads Spencer Holding, som er den andre storeieren i Songa i dag, deltar ikke i garantikonsortiet.

Avtalen med Statoil gir Songa Offshore fem prosent økning av dagratene for de nye boreriggene som er under bygging på Daewoo-verftet i Sør-Korea. Samtidig forbeholder statsoljeselskapet seg rett til å få en rabatt gitt at opsjonene på å forlenge leietiden for riggene benyttes. Nettoeffekten for Songa Offshore blir økte driftsinntekter gjennom leieperioden på cirka 200 millioner dollar. Avtalen med Statoil er inngått med forbehold om godkjennelse fra deltagerne i lisensene hvor riggene skal benytes.

-Vi er den største leverandøren av riggtjenester til Statoil på norsk sokkel og har god drift av våre borefartøyer, svarer Songa-sjefen Bjørnar Iversen på DNs spørsmål om hva han tror er bakgrunnen for at Statoil har gått med på en rateøkning for riggene.

Men om driften har vært god, har den finansielle situasjonen for selskapet vært svært utfordrende. Analytikere har identifisert et udekket kapitalbehov på mellom 300 og 500 millioner dollar på bakgrunn av byggeprogrammet og refinansieringsbehov etter hvert som eksisterende lån utløper.

-Nå får vi en totalløsning som gjør at vi bygger et robust selskap. Vi får et solid Songa Offshore med en sunn balanse, sier finansdirektør Jan Rune Steinsland.

Obligasjonslån på 370 millioner dollar forlenges med to år, samtidig som renten nedjusteres med 3,5 prosentpoeng. Banklån på cirka 360 millioner dollar forlenges med ett år til 2016 og avdragene i perioden halveres.

Ved gjennomføringen av emisjonen skal meglerhusene Swedbank First Securities og Fearnley Securities ta hensyn til de eksisterende aksjonærene. Emisjonen blir rettet mot dem.

Kilde: dn.no

Til kategori siden

Loading...